Atatürk İlkeleri

İnsan ve İnsanlık Sevgisi

Atatürk ilkelerinin niteliklerinden biri olan sevgi kavramının özünde, insanların karşılıklı olarak birbirine değer vermesi ve yardımlaşma ruhu vardır. Atatürk’e...

Bilimsellik ve Akılcılık

Atatürk, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma çabalarında hep okumayı, çalışmayı, öğrenmeyi, aklı kullanmayı ve ilim sahibi olmayı öğütlemiştir....

Millî Birlik, Beraberlik ve Ülke Bütünlüğü

Milli birlik ve beraberlik, Türk milletinin bir bütün olarak yaşaması içinde hiçbir bölücü, yıkıcı unsura yer vermemesi demektir. Atatürk...

Milli Bağımsızlık

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte milli bağımsızlık da tam olarak ilan edilmiştir. Türk milletinin gelişmesini engelleyen sebeplerden biri olan kapitülasyonlar, milletin...

Milli Egemenlik

Atatürk, 22 Mayıs 1919 tarihli İstanbul Sadaret Makamına gönderdiği raporda şöyle demiştir: “Millet yekvücut olup hâkimiyet esasını, Türklük duygusunu...

Atatürk İlkeleri Hakkında

Atatürk ilkeleri, Kurtuluş Savaşı yıllarında ortaya çıkarak süreç içerisinde zamanla şekillenmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında genellikle Milliyetçilik ve Halkçılık ön...

Yurtta Barış Dünyada Barış

Osmanlı Devleti yüzyıllarca fetih hareketleriyle üç kıtaya egemen olmuştur. Egemenlik alanı genişledikçe koruyuculuğu ve sorumluluğu artmıştır. Hâkimiyeti altındaki yerlere...

Devletçilik

Millet, devleti kurar ve devlet de milletin güvenliğini ve adaletini sağlar. İç ve dış işlerini düzene koyar. Bu işleri...

İnkılâpçılık

İnkılâpçılık, dünyada olup bitenden haberdar olmak kendini ona göre ayarlamaktır. İnkılâpçılık dünyada var olan teknolojiyi, bilimsel değerleri yakalamak ve...

Laiklik

Laiklik en basit tanımı ile din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, din ve vicdan hürriyetinin sağlanmasıdır. Laiklik, resmi bir...

Halkçılık

Halkçılık ilkesinde sınıf kavramının yeri yoktur. Toplumda sadece meslekler vardır. Her meslek bir diğerine muhtaçtır. Meslekler arasında üstünlük, alçaklık...

Milliyetçilik

Fransız ihtilaliyle Avrupa’da ortaya çıkan milliyetçilik kavramı bir yandan bazı imparatorlukların yıkılmasına bir yandan da birçok milletin esaretten kurtulup...

Kazım Karabekir’in Dünya Görüşü

Kazım Karabekir'in toplumsal değişime ilişkin görüşlerinin muhafazakar sınırlar içinde...

İzmir’in Kurtuluşu

İzmir'in Kurtuluşu 9 Eylül, Mondros Mütarekesiyle başlayan haksız işgal...

Sivas Kongresi

Sivas Kongresi, Osmanlı Devletinin fiili olarak parçalandığı süreçte Balkan...

Anıtkabir

Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı, kurucusu ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarı.

Mustafa Kemal Atatürk

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

İlber Ortaylı’nın Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazdığı biyografi türünde bir kitaptır. Günümüzde bazı kesimlerin...

Kadın Hakları ve Atatürk

Tarihin derinlikleri incelendiğinde kadını hor görüp aşağılayan eylem ve görüşlerin varlığına rastlamak mümkündür. Tarihsel...

Kemalist İdeolojinin Temel Nitelikleri

9 Mayıs 1935'te Atatürk'ün katıldığı son Cumhuriyet Halk Partisinin Dördüncü Büyük Kurultayında, Cumhuriyet yönetiminin...

Atatürkçülüğün Bir Dünya Görüşü Olarak Benimsenmesi

Atatürkçü dünya görüşünün özünde planlı kalkınma ve karma ekonomi modeli benimsenmiştir. İnkılapçılık ilkesi sayesinde...

Atatürkçülüğün Doğuşu

Osmanlı Devlet yapısının çökmesinden sonra yeni değerler bütününe ve yeni bir hayat tarzına ihtiyaç...

Atatürk Dönemi Fikir Hareketleri

Devleti Nasıl Kurtarabiliriz? Osmanlı Devleti yöneticileri batının gelişmeleri karşısında orduda ve devlet idaresinde reform yaparak...

Ulusal Siyaset ve İnkılâp

Atatürk’ün kişiliğinde Ulusal Siyaset ve İnkılâp büyük önem arz etmektedir. Ona göre ulusal siyaset;...

Tarih