Atatürk İlke ve İnkılapları

Atatürk ilke ve İnkılapları, Kurtuluş Savaşı yıllarında ortaya çıkarak süreç içerisinde zamanla şekillenmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında genellikle Milliyetçilik ve Halkçılık ön plandayken, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte diğer ilkeler de ihtiyaç duyuldukça devlet ve toplum hayatında yerini almıştır.

Atatürk ilkeleri 1931 yılında toplanan Cumhuriyet Halk Fırkasının 3’ncü Kurultayında partinin ilkeleri haline gelmiştir. 5 Şubat 1937 tarihinde yapılan değişiklikle Anayasa maddesi olmuş ve devletin temel ilkeleri niteliğine bürünmüştür.

Bu ilkelerden Cumhuriyetçilik Türk milletinin asırlardan beri devam eden yönetim anlayışını değiştirmiştir. Devletçilik, sömürücülüğe Halkçılık yoluyla karşı koymuştur. Laiklik, milletin sömürülmesini önlemiştir. Hepsini yabancı saldırısına karşı koruyan milliyetçilik de yaşama hızını inkılâpçılıktan almıştır.

Atatürk’ün İnsan Sevgisi

Atatürk ilke ve inkılaplarının niteliklerinden biri olan sevgi kavramının özünde, insanların karşılıklı olarak birbirine değer vermesi ve yardımlaşma ruhu vardır.

Atatürk’e göre millet olarak çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın yolu sevgiden geçer. Bu ancak insanların birbirine karşı saygılı ve hoşgörülü olmasıyla gerçekleşir.

Atatürk, dünya barışı ve insanların mutluluğu için sevgiyi temel kabul etmiştir. Başta vatan sevgisi olmak üzere çocuk, toplum, ağaç ve doğa sevgisine de özel önem vermiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet hayatı tehlikeye uğramadıkça harp bir cinayettir” sözü insan sevgisinin göstergesidir. Atatürk döneminde Türkiye’de sağlık, eğitim, ulaştırma, sanayi alanlarında atılan adımlar da insan sevgisinin bir sonucudur.

Atatürk cephede çarpıştığı düşmanların bile gururunu incitmemiş, düşmanı bile olsa insanlara sevgiyle yaklaşmıştır. Atatürk’ün bu düşüncesi kurmuş olduğu yeni devletin barışçı olmasını ve insana değer vermesini sağlamıştır.

Atatürk’ün bütün çabası insan içindir, insana yöneliktir ve ona göre esas olan insanlığın mutluluğudur. Atatürk’e göre en güçlü unsur insan sevgisidir. O, insanlık idealinin âşık ve seçkin simasıdır.

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Özellikleri

Atatürk ilke ve inkılapları, Türk milletinin bağımsız bir vatanda yaşamasını ve dünyaca tanınan bir devlet olmasını sağlamıştır. Milli çıkarları korumanın milli bir görev olduğunu hatırlatmıştır. Milli siyaset politikasıyla, ulus ve memleketin gerçek saadet ve refahını sağlaması mümkün kılınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin her bir vatandaşı eşit ve genel oy prensibi sayesinde seçme ve seçilme hakkını kullanarak, ülkenin yönetiminde söz sahibi olmuştur. Vatandaşlık vasfı kazanan Türk Milleti dilediği partiyi iktidara getirme güç ve imkânını sahip olmuştur. Nihayetinde, Milli egemenlik ve Tam bağımsızlık gerçekleşmiştir.

Etnik yapısı veya kökeni ne olursa olsun her vatandaş inançlarını doğrultusunda yaşamakta özgürdür. Devlet, vatandaşın problemlerini çözmek için var gücüyle çalışmak zorundadır.

Atatürk ilke ve inkılapları sayesinde Türk milleti birlik ve beraberliğini sağlamıştır. Başta Demokratik, Laik bir toplum ve hukuk devleti olma yolunda emin adımlarla ilerlemiştir. Siyaset, ekonomi, eğitim ve kültür alanlarında yapılan atılımlarla gelişmesini tamamlamıştır.

Atatürk ilke ve inkılapları, Türk milletinin huzurunu ve refahını sağladıkça milletin devlete bağlılığı artmıştır. Atatürk ilkeleri Türk milletini birbirine kenetlemiş ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasına doğrudan katkı sağlamıştır.

Atatürk ilke ve inkılapları; ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yapmadan tüm bireylere eşit hak tanımıştır. Türk milletinin tüm fertleri, ülkenin her yerinde yetenekleri ölçüsünde (liyakat esasları doğrultusunda) ayrım yapılmadan görev almıştır.

Atatürk ilke ve inkılapları millete hizmet eden bir devlet anlayışı ve sınıfsız bir toplum gerçekleşmiştir. Türk milleti medeni bir toplum haline gelmiş ve halk ile devlet bütünleşmiştir.

Türk milletine bağımsızlık, eşitlik, seçme ve seçilme hakkı, millet bilinci, modernlik, özgürlük, refah kazandıran ilkeler hak ve hürriyetleri garanti altına almıştır. Topluma hakları öğretilmiş ve hakkını araması sağlanmıştır.

Akıl ve bilim rehberliğinde, Türk milletine bayındır, demokratik, laik, tam bağımsız bir ülke modeli bırakılmıştır. Türk milletini bütünleştiren ve kaynaştıran ilkeler demokratik prensipleri ön plana çıkarmıştır. Türk milletinin yaşam standartlarını yükseltmekle birlikte eğitim ve öğretimi zorunlu kılmıştır.

Atatürk ilke ve inkılapları sayesinde Türkçe, sanat dili haline gelmiştir. Türk kavramı bir üst kimlik olarak benimsenmiş ve Türkiye adıyla yeni bir devlet kurulmuştur.

Türk milleti, “Avrupa’nın Hasta Adamı” olarak anılmaktan kurtulmuştur. Sevr Antlaşmasının hezimeti Lozan Antlaşması sayesinde lehimize dönmüş, iç ve dış politikada önemli kazanımlar elde edilmiştir. Güçlü, çağdaş ve ilerici bir devlet kurulmuştur. Her şeyin ithal edildiği, yokluğun fazlasıyla hissedildiği dönemden bu güne Atatürk ilkelerinin aydınlatıcı gücüyle çıkılmıştır.

Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti kadın erkek eşitliği, sosyal adalet ve güvenlik, toplumun korunması, gelir dağılımında hakkaniyet, devlet imkânlarının millete eşit ulaştırılması gibi temel kavramları benimsemiştir. Emperyalizm, kapitalizm, komünizm ve sosyalizm gibi akımların etkisinden ve baskısından uzak durmuştur. İnsan sevgisi ve barış kavramlarına önem verilerek dünya barışına katkıda bulunmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yıllarca uğraştığı terör meselesinden kaynaklı milletin yaşadığı huzursuzluk büyük ölçüde yabancı ülkelerin planıdır. Bu planın temelinde vaatlere kanarak özerklik ya da bağımsızlık hevesiyle Türkiye’yi parçalamak vardır.

Terör ve bölücülük faaliyetleri, sağ-sol çatışmaları, Alevi-Sünni ayrımcılığı, laik-anti laik kutuplaşması beklentisinde olanlar, Atatürk ilkelerinin birleştirici ve bütünleştirici gücü sayesinde hezimete uğramıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti etrafındaki ateş çemberine rağmen milletinin sağduyusu sayesinde geleceğe güvenle bakmaktadır.

Yorum yapın