Kazım Karabekir’in Dünya Görüşü

Kazım Karabekir’in toplumsal değişime ilişkin görüşlerinin muhafazakar sınırlar içinde olduğu görülmektedir. Atılacak yenilik adımlarının toplumun kültürel yapısıyla örtüşen ve zamana yayılarak yapılmasını istemiştir. Başka bir deyimle Kazım Karabekir toplumun yapısıyla örtüşmeyen inkılapların uzun ömürlü olmayacağını savunmaktadır.

Kazım Karabekir’in İnkılapçılık İlkesine Bakışı

Mustafa Kemal Atatürk’ün değişim anlayışının aksine zamana yayılan ve evrimci değişimi savunan zihniyet yapısıyla evrimci muhafazakar bir yöntemi benimsemektedir. Kazım Karabekir, İnkılâpçılık ilkesine soğuk olan tutumunu ”İnkılâpçılar mikyası kendi kafalarının istidatı ile ölçtüklerinden, bu inkılâplar çok defa yapılırken de yıkılırken de, birçok masum insanların hayatına mal olup gitmektedir..” sözleriyle dile getirmektedir.

Kazım Karabekir hakkında kızları Hayat ve Timsal Karabekir’le yapılan söyleşide, 1920-1930 yılları arası gerçekleşen devrimlere karşı olmadığını fakat devrimlerin toplum tarafından içselleştirilmesine yetecek kadar zamana yayılmadan yapılmasına karşı olduğunu ifade etmişlerdir.

Kazım Karabekir’in Batılılaşma Hakkındaki Görüşleri

Dönemin fikir akımlarından Batılılaşmaya karşı kültürel modernleşmede mesafeli olunmalı ve rehber olarak yerli unsurlar (milli kültür, din, gelenek-görenek) dikkate alınmalıdır. Kazım Karabekir, Osmanlı toplum yapısında büyük modernleşme atılımının gerekliliğine ve toplumsal-kültürel yapının Batılı anlamda revize edilmesini düşünmektedir. Yanlış Batılılaşma hakkındaki görüşlerini şu cümle ile ifade etmiştir: Milletin bazı esas seciyelerini terk ederek Batınınkini aynen almak isteyenler var. Bu bizi insanlığımızdan çıkaracaktır bana göre. Özellikle batılı gibi tüketmek, Batı mallarını tüketmek ekonomimize zarar verir.

Kazım Karabekir’in Yönetim Modeli

Kazım Karabekir, Kurtuluş Savaşı sonrası toplumsal değişimin yerli kültürel değerlere ve siyasal süreklilik görüşüne sahiptir. Türkiye’nin geri kalma nedenleri olarak fütuhatçılık, temsil kudreti olmaması, Avrupa’nın ilim-irfan cephesinden uzak kalınması ve yönetimin istibdat yöntemlerini benimsemesini görmektedir.

Kazım Karabekir’in düşüncesine göre istibdat yönetimlerin Türk Milletini geri bıraktığı ve millet iradesinin üstünlüğü, ulus-devlet yapısının korunması gerektiğini savunmaktadır. Her zaman özgürlükçü bir yönetimden yanadır.

Kazım Karabekir 1940’lı yıllarda siyasal liberalizmden uzaklaşmıştır. Dönemin koşullarından etkilenerek muhalif siyasal örgütlenmelere karşı çıkmıştır. Çok partili döneme geçiş esnasında DP’nin Fevzi Çakmak Paşa’yı, CHP’nin de Karabekir Paşa’nın şöhretinden yararlanmak istemesi üzerine Karabekir Paşa 1946 seçimlerinden bir hafta önce İstanbul milletvekili sıfatı ile bildiri yayınlamıştır.

Ulus devleti desteklerken Halifeliğin kaldırılmasına muhalif olmuştur. Dilde sadeleşmeyi savunan düşüncelere sahip olmakla birlikte harf devrimine karşı çıkmıştır.

Yorum yapın