Mustafa Kemal Atatürk

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

İlber Ortaylı’nın Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazdığı biyografi türünde bir kitaptır. Günümüzde bazı kesimlerin tarihi gerçekleri bulandırdığı konuları ünlü tarihçi İlber Ortaylı dönemin şartları çerçevesinde cevaplamaya çalışmıştır. Kıymetli eseri oluştururken başta yerli ve yabancı kaynaklar (makale, dergi,...

Kadın Hakları ve Atatürk

Tarihin derinlikleri incelendiğinde kadını hor görüp aşağılayan eylem ve görüşlerin varlığına rastlamak mümkündür. Tarihsel süreçte din adamları kadını rencide ederek ‘şeytan aracı’, ‘günahın sembolü’ olarak lanse etmişlerdir. Özellikle Arap toplumunda kadınının diri diri gömüldüğü,...

Kemalist İdeolojinin Temel Nitelikleri

9 Mayıs 1935'te Atatürk'ün katıldığı son Cumhuriyet Halk Partisinin Dördüncü Büyük Kurultayında, Cumhuriyet yönetiminin en iyi devlet biçimi olduğu kabul edilmekle birlikte, “devletin esas kuramı” başlıklı bölümde; “Türkiye; ulusçu, halkçı, devletçi, lâik ve devrimci bir Cumhuriyettir” şeklinde...

Atatürkçülüğün Bir Dünya Görüşü Olarak Benimsenmesi

Atatürkçü dünya görüşünün özünde planlı kalkınma ve karma ekonomi modeli benimsenmiştir. İnkılapçılık ilkesi sayesinde yeni oluşturulan değerler sisteminin güncel ve belirli bir kalıptan kurtarılması amaçlanmıştır. Atatürkçü dünya görüşünün temelini oluşturan esaslar; millî birlik...

Atatürkçülüğün Doğuşu

Osmanlı Devlet yapısının çökmesinden sonra yeni değerler bütününe ve yeni bir hayat tarzına ihtiyaç vardı. 1923 yılında dünya milletleri arasında bağımsız hüviyetiyle yerini alan Türkiye Cumhuriyeti “binlerce yıldır çekilen millî musibetlerin bir intibahı ve bu aziz vatanın...

Atatürk Dönemi Fikir Hareketleri

Devleti Nasıl Kurtarabiliriz? Osmanlı Devleti yöneticileri batının gelişmeleri karşısında orduda ve devlet idaresinde reform yaparak askeri teşkilatı güçlendirdiler. Bu değişim ve yenileşme hareketlerinin sonucundan etkilenen toplum hayatının her evresinde köklü değişmeleri zorunlu kıldı.

Ulusal Siyaset ve İnkılâp

Atatürk’ün kişiliğinde Ulusal Siyaset ve İnkılâp büyük önem arz etmektedir. Ona göre ulusal siyaset; Ulusal sınırlarımızın içinde, her şeyden önce kendi gücümüze dayanarak, Ulus ve ülkenin gerçek mutluluğuna ve bayındırlığına çalışmak, gelişigüzel büyük emeller peşinde ulusu oyalamamak...

Atatürk’ü Etkileyen Düşünürler

Atatürk’ü etkileyen en önemli kişi Jean-Jacques Rousseau olmuştur. Atatürk için en önemli nokta Fransız düşünürün kişi için özgürlükçü, toplumda siyasal ve rejim olarak da Cumhuriyetçi olması idi. Atatürk’ün Rousseau’nun Contrat Socidl adlı kitabının 1913’te...

Atatürk, Vatansever, Milliyetçi ve Barışçıdır

Atatürk'e göre milleti, kan birliğinden çok, ülkü ve kültür birliğinin oluşması ortaya çıkarmaktadır. Eğer bir ülkede yaşayan insanlar arasında, dil, kültür, ülkü ve çıkar birliği kurulabilirse orada sağlam temellere dayalı bir millet var demektir. Bu fikir devletin...

Mustafa Kemal Atatürk’ün Askeri Yönü

Mustafa Kemal Atatürk bir işe başlamadan önce o işin detaylı düşünüldükten sonra yapılmasını isterdi. Esasen Mustafa Kemal, genç yaşta bir asker iken askeri konularda isabetli değerlendirmeleri ile dikkat çekmektedir. 1910 yılında Fransa’da...

Son Makaleler

İzmir’in Kurtuluşu

9 Eylül, Mondros Mütarekesiyle başlayan haksız işgal girişimlerine karşı Türk Milletinin bölgesel direnişinin, Yunan ordusunun İzmir’e çıkmasıyla...

Sivas Kongresi

Osmanlı Devletinin fiili olarak parçalandığı süreçte Balkan savaşı ve Birinci Dünya savaşının kaybedilmesi, Mondros Mütarekesinin ağır şartları Atatürk tarafından Milli Mücadelenin başlatılmasına...

Sivas Kongresi ve Amerikan Mandası

Sivas Kongresi öncesinde üç kıtada hüküm süren Osmanlı Devletinin yeniliklere ayak uyduramaması Meşrûtiyet’in ilanıyla sonuçlanmıştır. Kırk yıl tahtta kalan Abdülhamid döneminde Osmanlı...

Atatürk’ün 5. Süvari Kolordusunu Teftişi

Büyük Taarruz öncesi Başkomutan Atatürk, Sovyet ve Azeri büyükelçi, askeri ataşelerle birlikte Sivrihisar, Çay, Akşehir, Ilgın, Konya’yı kapsayan cephe gezisi ve denetlemelerde...

Büyük Taarruzun Başarısı

26 Ağustos’ta Türk Milletinin var olma mücadelesi olarak tarihe geçen Büyük Taarruz taktik ve stratejik planlamasıyla tüm dünyadan gizli tutularak icra edilmiştir....